BIP

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

  

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi

im. C. K. Norwida w Tychach

 

2017/2018 – 2019/2020

 

 

I. Podstawa prawna

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 1997 r.
  nr 78, poz. 483 ze zm.)
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z 10 grudnia 1948
 • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. 1977 nr 38 poz. 167)

·       Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ
z 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 120, poz. 526)

 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 487)
 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U.

z 2017 r. poz. 783)

 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 957)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r. poz. 1249)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 356)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.

w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U.
z dnia 25 sierpnia 2017 r. poz. 1591

 

II. Wstęp

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców
i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły
i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych
i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta
na założeniu, że
wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, zm. Z 2017 r. poz. 949) „Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny
oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.”Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. „Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży” (ustawa Prawo Oświatowe z dnia
14 grudnia 2016 r. Art. 1 ust. 3).

 

III. Wizja naszej szkoły

Wtedy to próba jest, wtedy jest waga,

Ile? Nad sobą wziąłeś panowania;

Wartość ci się odsłania naga –

I oto widzisz, ktoś – ty? … bez pytania.

/C. K. Norwid, „Tyrtej – Za kulisami”/

 

IV. Model absolwenta

Dążeniem szkoły jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania
w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój.

Norwidowiec kończący szkołę:

·       kieruje się uniwersalnymi wartościami etycznymi

·       radzi sobie w trudnych sytuacjach (również poprzez szukanie pomocy)

·       osiąga wyznaczone cele

·       zmienia świat na lepszy

·       jest świadomym odbiorcą kultury

 

V. Cele programu i strategia wychowawczo – profilaktyczna szkoły

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom ryzykownym.

v Wspomaganie uczniów w rozwoju ukierunkowane jest na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze*:

 • fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy
  i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia
  i podejmowania zachowań prozdrowotnych
 • psychicznej (emocjonalnej i intelektualnej) – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku
  do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej
 • społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych
 • duchowej (aksjologicznej) – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego
  i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia
  oraz poczucia sensu istnienia

 

Treści i działania wychowawcze skierowane są do uczniów i obejmują
w szczególności:

·       wspieranie uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia

·       kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów
w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych związanych
z bezpieczeństwem, a także zagrażających prawidłowemu rozwojowi
i zdrowemu życiu

·       rozwijanie u uczniów kompetencji społecznych m.in. umiejętności intra
i interpersonalnych wpływających na skuteczne komunikowanie się, wzmacnianie poczucia sprawstwa i własnej wartości, kształtujące postawę asertywną, ułatwiające radzenie sobie z emocjami i stresem

·       wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną poprzez przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego

·       kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym

·       kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych, w tym osób niepełnosprawnych

·       kształtowanie u uczniów postawy szacunku do środowiska przyrodniczego,
w tym upowszechnianie wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska

·       przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej

·       wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii
i tradycji narodowych

 

v Profilaktyka zachowań ryzykownych

Treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane są do uczniów, nauczycieli i rodziców i obejmują w szczególności:

 • kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli i rodziców
 • wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli oraz rodziców poprzez szkolenia, prelekcje, warsztaty
 • poszerzenie wiedzy rodziców i nauczycieli na temat prawidłowości rozwoju
  i zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
 • poszerzanie wiedzy nauczycieli i rodziców w zakresie interwencji w sytuacji podejmowania przez młodzież zachowań ryzykownych
 • pomoc w zaspokojeniu ważnych potrzeb rozwojowych poprzez przygotowanie dla uczniów oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności
  i satysfakcji życiowej
 • kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji

 

Tematyka zajęć z wychowawcą dla poszczególnych etapów edukacyjnych

(zgodnie z celami i treściami wychowawczo – profilaktycznymi)

Adresaci

Działania: zajęcia z wychowawcą, warsztaty, prelekcje, dyskusje, spotkania z zaproszonymi gośćmi, specjalistami

Klasy I

Zajęcia integrujące zespół klasowy. – 4 godziny lekcyjne

 

Cyprian Kamil Norwid – poeta i patron szkoły.

 

Odpowiedzialność karna nieletnich w tym niewłaściwe używanie technologii informacyjnej i multimedialnej oraz zagrożenia związane
z używaniem dopalaczy.

 

Prawa człowieka – zacznij działać TERAZ!

 

Zdrowe odżywianie – co jeść?

 

Właściwe odżywianie osób aktywnych fizycznie.

 

Jak dbać o ładną sylwetkę? Jaka aktywność fizyczna może wspomóc te działania?

 

Zależność między zdrowiem fizycznym a psychicznym.

 

Zdrowie psychiczne – dlaczego jest takie ważne?

 

Jak wzmacniać poczucie własnej wartości i lepiej radzić sobie
z krytyką otoczenia?

 

Stres – motywacja czy przeszkoda?

 

Równi – różni. O niepełnosprawności.

 

Zasady skutecznej komunikacji.

 

Asertywność a agresja – jak nie przekroczyć cienkiej linii dzielącej
te postawy?

 

Żyję zdrowo – nie palę, nie piję, nie biorę, mówię NIE!

 

W jaki sposób możemy chronić naszą planetę?

 

Polska kultura w kontekście kultury europejskiej – co możemy zaoferować Europie, co możemy od niej zapożyczyć/przejąć.

Klasy II

Bezpieczeństwo w internecie – odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych – zagrożenia w cyberprzestrzeni.

 

11 listopada – co znaczy dla mnie ojczyzna?

 

Witaminy i ich rola w okresie dorastania.

 

Dorosłość, wolność, odpowiedzialność.

 

Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie, samopoczucie i wyniki
w nauce.

 

Wpływ stresu na zdrowie człowieka.

 

Kiedy stres pomaga a kiedy szkodzi?

 

Zaburzenia psychiczne, w tym zaburzenia odżywiania.

 

Jak się uczyć? - techniki skutecznego i szybkiego zapamiętywania.

 

Prawa człowieka – mowa nienawiści w internecie.

 

Jakiejkolwiek agresji mówię STOP!

 

Zaleje nas morze śmieci – świadomość zagrożeń cywilizacyjnych.

 

Co oznacza bycie EKO?

 

Profilaktyka zachowań ryzykownych.

 

Matura i co dalej?

 

Zawody przyszłości.

 

Moje mocne strony – moją wizytówka na przyszłość.

 

Asertywność kontra arogancja – czy nie mylisz tych pojęć?

 

„Chłopaki nie płaczą” – rozprawiamy się ze szkodliwym mitem.

 

Każdy inny – wszyscy równi. Tolerancja i empatia.

Klasy III

Rola wody w zdrowym odżywianiu.

 

Niepełnosprawność w życiu codziennym i sporcie.

 

Sen oraz inne formy relaksowania się.

 

Umiejętność zarządzania czasem w życiu maturzysty.

 

Prawa człowieka – stereotypy a rzeczywistość.

 

Stres w życiu zawodowym.

 

Współczesne niewolnictwo czyli zagrożenia związane z handlem ludźmi.

 

Myśl globalnie – działaj lokalnie. Co mogę sam zrobić dla środowiska naturalnego?

 

Poznaj siebie – wzmacnianie poczucia własnej wartości.

 

Wartość pracy w życiu człowieka.

 

Tradycja i kultura narodowa i regionalna.

 

Transplantacja narządów – jestem za?

 

Pokój między ludźmi, pokój w rodzinie, pokój na świecie – współczesny terroryzm.

 

Wspierasz kulturę = nie popierasz piractwa w internecie.

 

Co to znaczy być dojrzałym? Dojrzałość emocjonalna i psychiczna.

 

VI. Ewaluacja

Ewaluacja programu polega na gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

·       obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian

·       analizę dokumentacji

·       przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców
i nauczycieli

·       rozmowy z rodzicami

·       wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli

Ewaluacja programu przeprowadzona będzie po trzech latach funkcjonowania programu przez zespół wychowawczo - profilaktyczny. Zadaniem zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników.
Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana Rada Pedagogiczna i Rada rodziców.

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach dnia 27 października 2017 r.

*Zbigniew B. Gaś Wiesław Poleszak Opracowujemy i ewaluujemy program wychowawczo – profilaktyczny szkoły

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2017-12-10 14:36:49 Zmiana publikacji 2lo
2 2017-10-05 21:12:45 Zmiana publikacji 2lo
3 2017-10-05 21:07:06 Zmiana publikacji 2lo


stronę wyświetlono 830 razy Artykuł wyświetlony 830 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.